Gjeld og privatøkonomi

Veldig mange av dem som har sittet mye i fengsel har en ødelagt privatøkonomi som det kan ta lang tid og bygge opp igjen. Over flere år, kan mange små krav ha blitt til store uhåndterlige beløp, og ofte har gjelda økt mens man har sittet inne.


Hva er Gjeldsprosjektet?
• Består ved årsskiftet av prosjektleder i full stilling, jurist i 20 prosent stilling samt en gruppe på rundt 20
frivillige.

• Bistår straffedømte som ønsker å få oversikt over sin gjeldssituasjon og finne langsiktige løsninger med kreditorene. Målet er samtidig å forebygge nye problemer gjennom økt kompetanse om
privatøkonomi.

• De fleste deltakere blir koblet med en frivillig som følger vedkommende opp i hele prosessen, i tett samarbeid med en ansatt. Prosessen krever mye for alle parter.

• Gjeldsprosjektet har knyttet til seg samarbeidspartnere fra kreditorsiden, namsmannen i Oslo, ulike offentlige instanser, kriminalomsorgen, Juss-Buss med flere.

• Gjeldsgruppa driver også informasjonsarbeid og kursvirksomhet for grupper av innsatte og ansatte i
fengslene.

• Gjeldsprosjektet har også som mål å spre kunnskap og bevissthet rundt denne problematikken blant
politikere, gjennom media, gjennom eget kontaktnett og andre kanaler.

 


Se også: